OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vytvor si potisk s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 17708044, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375318 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://www.vytvorsipotisk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Je-li kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, uplatňují se Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Rovněž tak může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.3.3. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

3.3.4. výši slevy (informace o uplatněném voucheru, slevovém kódu).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.6. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu ( v jednodušších případech kontaktuje kupujícího telefonicky) kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.13 V případě že objednávka nebude doručena v daném termínu, má prodejce nárok na určité náklady spojené s výrobou produktů stejně jako je psáno v článku 12.1 OP - Expresní doručení

4. Kupní cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2802378784/2010 vedený
u společnosti Fio Bank (dále jen „účet prodávajícího“), jako identifikátor platby uvede kupující číslo objednávky; platba musí být provedena do tří dnů od uzavření kupní smlouvy,

– on-line platbou přes platební bránu GoPay nebo ComGate, kdy je kupující při volbě on-line platby přesměrován přímo na platební bránu a provede platbu jedním z nabízených prostředků této brány,

– voucherem (Majitel voucheru (dárkového poukazu, slevového kódu) může k úhradě části objednávky použít voucher. K úhradě jedné objednávky může kupující použít pouze jeden voucher (slevový kód). Zbylou částku doplatí kupující jiným způsobem. Výše voucheru nesmí být vyšší než celková cena objednávky. Voucher nelze využít opakovaně. Voucher nelze rozdělit na více objednávek.),

– dobírkou hotově při převzetí zboží.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je vystaven platební příkaz, na jehož základě provede platbu a poté mu bez prodlení bude odesláno zboží. Platbu platební kartou lze provést přes platební bránu ComGate.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Doklad bude zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce zboží:

5.1.1. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.2 se dodává v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (jedná se zejména o spodní prádlo).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od obdržení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupujícímu mailem.

Pro vrácení zboží zašlete kupující svůj požadavek na email info@vytvorsipotisk.cz. Obratem bude dohodnut způsob vrácení zboží (sdělena adresa pro vrácení zboží poštou, kurýrem nebo jiným způsobem).

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Do 14 dní ode dne převzetí zboží musí kupující odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej odeslat doporučeně a s dodejkou, platné je i odstoupení odeslané elektronicky.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebované, a je-li možné, v původním obalu.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději do třiceti (30) dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet sdělený kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která prodávajícímu vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Zrušení objednávky
6.1. V případě zboží upraveného na přání zákazníka může kupující odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu pouze v případě, že objednávka ještě nebyla uhrazena nebo nebyla zvolena platba dobírkou. Zrušení objednávky může kupující provést e-mailem na adresu info@vytvorsipotisk.cz. V ostatních případech si kupující vyhrazuje právo o způsobu řešení s konečnou platností o daném problému rozhodnout.

6.2. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího (např. z důvodu aktuální nedostupnosti objednaného zboží) bude kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, na adresu uvedenou v objednávce nebo při registraci, případně telefonicky na čísle, které uvedl ve své objednávce či při registraci. Na dalším postupu obě strany (kupující a prodávající) vzájemně domluví.

6.3. V případě, že si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodávajícím), nese vzniklé náklady spojené s výrobou a doručením zboží kupující. Tímto není dotčeno právo kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou dle ujednání o Právech z vadného plnění č. 7.

6.4. Zboží, které kupující nepřevzal ani po 3 týdnech od prvního informovaní ze strany kupujícího o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, může prodávající dle svého uvážení zboží dále využít, zejména darovat nebo prodat třetím osobám, a to i v případě, že kupující při tvorbě produktu použil vlastní grafické podklady. Neodebráním objednaného zboží poskytuje kupující prodávajícímu bezúplatnou licenci pro použití díla (grafického návrhu) na neodebraném produktu. Prodávající může na kupujícím vymáhat na původním spotřebiteli náklady vztahující se k neodebrané objednávce (náklady na koupi podkladu k potisku, náklady na potisk, náklady na neúspěšný pokus o doručení).

7. Přeprava a převzetí zboží
7.1. Prodávající určuje způsob doručení zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupující má možnost vybrat si v košíku přepravu přes společnost Zásilkovna - na výdejní místo zásilkovny, nebo doručení na adresu, kterou zajištuje také společnost Zásilkovna. Tato možnost je v košíku označena jako Nejlevnější doručení na adresu.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Podpisem přejímacího (příp. zasilatelského, dodacího) listu kupující potvrzuje převzetí zásilky v neporušeném stavu.

8. Práva z vadného plnění
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit. Tento požadavek nelze uplatnit, pokud kupující o neshodě s kupní smlouvou věděl nebo ji sám způsobil. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.6. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

Adresa elektronické pošty: info@vytvorsipotisk.cz. Pro uplatnění reklamace zašlete kupující požadavek na email info@vytvorsipotisk.cz. Obratem s vámi bude dohodnut způsob řešení reklamace (sdělena adresa pro zaslání zboží poštou, kurýrem nebo jiným způsobem).

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4. Kupující bere na vědomí, že při zadání objednávky pouze skrze e-shop prodávajícího nelze dojednat konkrétní použití barevných profilů. Prodávající nedisponuje barevnými profily monitoru(-ů) kupujícího. Prodávající využívá technologie barevných profilů pro každé tiskové zařízení, nicméně při zadání objednávky přes e-shop nelze garantovat věrnost barevného podání vzhledem k monitoru(-ům) kupujícího a případně i k jiným produktům, které si kupující nechal zhotovit u prodávajícího dříve a nebo u jiných dodavatelů. Pokud kupující požaduje v rámci tiskové technologie co nejpřesnější podání barev, je oprávněn odeslat objednávku, ve které v textové poznámce v posledním kroku objednávky uvede, že chce dojednat použití barevných profilů. Taková objednávka je považována za nezávaznou do té doby, dokud prodávající kupujícího nekontaktuje a problematika barevných profilů není dohodnuta ke spokojenosti obou stran. Pokud kupující požaduje zhotovení více kusů produktů se zcela identickým barevným podáním, je povinen tyto produkty objednat v rámci jedné objednávky.

9.5 Vytvor si potisk s.r.o nenese žádnou zodpovědnost za grafický návrhy potisků. Kupující nese plnou zodpovědnost nad svou objednávkou v jakémkoliv případě přidání grafiky, která podléhá jakoukoliv registrací, označení či označení nebo bude majetkem třetí strany. V případě že kupující objedná produkt s takovouto grafikou a Vytov si potisk s.r.o. nebude o zaslané grafice vědět, že se jedná o značku která je již registrována a kupující nemá žádné povolení tuto grafiku použít a  Vytvor si potisk  s.r.o. takovou to objednávku nevědomky vytvoří, má plnou zodpovědnost nad tvorbou produktu s touto grafikou objednavatel. V případě že dodavatel bude vědět o grafice která není vlastní tvorbou objednavatele, objednávku rušíme.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies a remarketing
11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3. Remarketing

Pro relevantní inzerci prodávající využívá soubory cookie uložené v prohlížeči kupujícího. Pro remarketing využívá prodávající služeb společností Google, Facebook, Seznam, a. s.

Pro analýzu demografických a zájmových údajů využívá prodávající službu Google Analytics. Od používání souborů cookie společností Google je možné se odhlásit na stránce Nastavení reklam společnosti Google.O uživateli prodávající neshromažďuje citlivé údaje jako je IP adresa a získané údaje nepřiřazuje k jiným údajům, které by umožnily zjištění totožnosti uživatele.

12. Doručování
12.1. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.1 Expresní doručování
Služba expresní dodání je služba, která je orientační, NIKOLIV GARANČNÍ. V tomto termínu je jen na výrobci, jakou maximální snahu vyvine. Tato služba je návazné na dodavatele potřebných materiálu pro výrobu zakázkové výroby, kteří nám nejsou schopni garantovat dodání. Kupující je povinen si objednávku tzv. hlídat a ptát se našich operátorů na live chatu na možný termín dodání. Naší povinností není kupujícího vyrozumět o tom, zda bude objednávka doručena do termínu který si nastavil v objednávce, pokud se sám neozve. Objednávka nadále platí a výrobce může dále produkty vyrábět až do 60ti dnů od vytvoření objednávky. Pokud chce takovouto objednávku nakupující zrušit, na které má aktivní službu Express, musí to udělat okamžitě a nejpozději před samotnou výrobou. Expedice je do 2 dnů od dokončení produktů, takže tato informace o zrušení objednávky musí být předložena výrobci nejpozději do 2 dnů před expedicí, a to přes live chat nebo telefon 723 514 368. Pokud se tak nestane a nakupující chce přesto objednávku zrušit, má výrobce/dodavatel nárok na uhrazení všech výrobních nákladů za každý produkt v objednávce, které si sám stanový a objednávku zruší. Tato částka nemůže přesahovat 70% z ceny objednaného produktu. Minimální částkou je 50% z objednaného produktu. Zrušení objednávky je možné od 3 dnů před expedicí, bez poplatků na výrobu. V tomto případě bude vrácena celá částka z objednávky a objednávka bude zrušena.

Objednavatel nemá nárok na vrácení expresu v žádným případě. Jelikož je od přijetí takovéto objednávky s objednávkou pracováno.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa sídla společnosti: Vytvor si potisk s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 2, 102 00.

Adresa elektronické pošty: info@vytvorsipotisk.cz.

13.6. Obchodní podmínky platné a účinné pro dřívější období lze vyžádat na e-mailové adrese info@vytvorsipotisk.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 03. 11. 2022.

Reklamaci je možné provést v formuláři zde

 

ÚŽASNÝ TÝM POTISKŮ

Vysoce kvalitní technologie pro potisk triček

Výsledný tisk nabízí vysokou odolnost proti praní a zároveň poskytuje neobyčejně příjemný pocit při doteku. Bez ohledu na materiál, na který se rozhodnete tisknout - ať už je to bavlna, polyester, nylon, kůže, koženka nebo jiné textilní materiály - vždy můžete očekávat prvotřídní kvalitu a trvanlivý výsledek... A co je nejlepší, tisk se nepoškodí ani při použití sušičky!