Reklamační řád

Provozovatel:

Vytvoř si potisk s.r.o. 
Chudenická 1059/30
10200, Praha 10
IČO: 17708044
DIČ: CZ17708044
 
Kontaktní email: objednavky@vytvorsipotisk.cz

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší obchodní společnosti. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách nebo u konkrétního zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním,
 • nesprávným použitím výrobku,
 • nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci

 1. Informujte nás o reklamaci elektronicky pomocí e-mailu, telefonicky či písemně.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Vytvoř si potisk s.r.o.  , Rudolfovská 60, České Budějovice, 37001
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od převzetí zboží naší firmou. 

Dopravu reklamovaného zboží na provozovnu a zpět si reklamující zajistí sám.

Reklamující (kupující) je povinen si převzít zboží nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy měla být
reklamace vyřízena. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou
náhradu za uskladnění či zboží svépomocně prodat na účet reklamujícího (kupujícího). Na
tento postup upozorní prodávající reklamujícího (kupujícího) předem (emailem, telefonicky,
sms, poštou) a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Při uznání reklamace může reklamující požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva, např. dopravné, musí je však uplatnit nejvýše do jednoho měsíce
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. (stanoví §1924 OZ)

-----------------

Prodávající neodpovídá za vady způsobené na zboží kupujícím (např. nesprávným užíváním,
skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením).
Podrobnější informace kupující nalezne v podmínkách odpovědnosti za vady uvedených
u jednotlivého zboží.

U vybraného zboží prodávající neposkytuje záruku po předchozím souhlasu kupujícího s OP. Tato informace je vždy uvedena u konkrétního zboží.

 

 1. Reklamační pravidla definují metodu a podmínky pro uplatňování reklamací vad zboží a vymáhání nároků z odpovědnosti za jakost, v souladu s předpisy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho aktuální podobě, a pokud je Kupující spotřebitelem, také zákona č. 634/1995 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění následujících předpisů.
 2. Práva z vadného plnění a záruční práva uplatňuje Kupující přímo u Prodávajícího na jeho kontaktní adrese (další možnosti uplatnění reklamace nejsou tímto omezeny).
 3. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží bude při předání bez vad. Specificky Prodávající zaručuje, že v momentě převzetí zboží Kupujícím, zboží bude mít vlastnosti, které byly dohodnuty, a pokud nedošlo k dohodě, zboží bude mít vlastnosti popsané Prodávajícím nebo výrobcem, nebo které Kupující očekával vzhledem k povaze zboží a reklamě, kterou prováděli. Dále zboží musí být dodáno ve správném množství, rozměru a hmotnosti a musí odpovídat všem právním normám.
 4. Prodávající nese odpovědnost vůči Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží bude při převzetí bez vad a že se vady na spotřebním zboží neprojeví v průběhu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Při projevení se vady v prvních šesti měsících od převzetí se předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li Kupující spotřebitelem, nárok na záruku za jakost mu není poskytován.
 5. Jestliže dojde během záruční doby k vadě zboží, kvůli které nemůže být výrobek řádně používán a je možné vadu opravit, má Kupující nárok na její bezplatné odstranění. Pokud jde o odstranitelnou vadu na dosud nepoužitém výrobku, může Kupující místo opravy požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Při odstranitelné vadě má také Kupující právo na odpovídající snížení kupní ceny.
 6. V případě, že se jedná o vadu, kterou nelze opravit a brání to řádnému užívání zboží jako bezvadného, má Kupující možnost si vybrat mezi výměnou zboží, odpovídající slevou z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Nároky z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě předem věděl nebo ji způsobil sám. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit ani žádat o dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v původním stavu, vyjma situací vyjmenovaných v zákoně.
 8. Pokud Kupující neodstoupí od smlouvy a neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat odpovídající slevu z kupní ceny. Právo na slevu má také v případě, kdy Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit díl nebo provést opravu, nebo pokud by náprava způsobila Kupujícímu výrazné obtíže.
 9. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozví, a to u Prodávajícího (nebo u osoby určené k opravě). Reklamace musí být vyřízeny bez zbytečných průtahů, však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak. Prodávající vystaví o uplatnění a vyřízení reklamace písemné potvrzení.
 10. Reklamace se považuje za uplatněnou v okamžiku, kdy Prodávající obdrží oznámení o výskytu vady a je uplatněno právo z odpovědnosti za vadu prodané věci.
 11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, jehož reklamace byla uplatněna po uplynutí záruční doby, a na opotřebování zboží způsobené jeho obvyklým používáním.
 12. Kupující nejprve volí způsob uplatnění práva z vadného plnění, a to v rámci uplatnění první reklamace. Po jejím vyřízení již nemůže Kupující měnit způsob uplatnění nároku, pokud to nepožaduje výměnu zboží za nové, výměnu součásti nebo opravu v případě, že vada je odstranitelná. Při výskytu vady, která nelze odstranit, a při opakovaném výskytu odstranitelné vady po opravě má Kupující právo požadovat výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Přečetl jsem si podmínky a chci vytvořit reklamaci
ÚŽASNÝ TÝM POTISKŮ

Inovace v oblasti potisku triček

Výsledný tisk nabízí vysokou odolnost proti praní a zároveň poskytuje neobyčejně příjemný pocit při doteku. Bez ohledu na materiál, na který se rozhodnete tisknout - ať už je to bavlna, polyester, nylon, kůže, koženka nebo jiné textilní materiály - vždy můžete očekávat prvotřídní kvalitu a trvanlivý výsledek... A co je nejlepší, tisk se nepoškodí ani při použití sušičky!